วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

โหลดแนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกตำแหน่ง ประกาศวิทยาลัยเทคนิคยะลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  
รหัสสาขา 102 ภาษาอังกฤษ
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองทางภาษาอังกฤษ
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภาและออกให้ก่อนการสมัครเท่านั้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
รหัสสาขา 311 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองทางคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามกฎหมายที่ออกโดยคุรุสภาและออกให้ก่อนการสมัครเท่านั้น
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานสำนักงาน
2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
จำนวน  :  1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ศูนย์ฝึกวิชาชีพประจำอำเภอยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันหรือสูงกว่าที่ ก.พ. พิจารณาแล้ว ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/วิศวกรรมสารสนเทศ ที่สัมพันธ์กับหน้าที่ความรับผิดชอบของงานปฏิบัติ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  วิทยาลัยเทคนิคยะลา และศูนย์ฝึกวิชาชีพประจำอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจจะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องประชุมองค์การนักศึกษาวิชาชีพ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคยะลา เลขที่ 129 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2559 สั่งพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.ytc.ac.th และกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองเท่านั้น


รายละเอียดเพิ่มเติม  :  วิทยาลัยเทคนิคยะลา
เปิดสอบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา               
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา           
สถานที่สอบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา               
ประกาศผลสอบ วิทยาลัยเทคนิคยะลา             
รายงานตัว  วิทยาลัยเทคนิคยะลา          
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคยะลา  


   ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน  :  3 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :
รหัสวิชา 101 สาขาวิชาภาษาไทย
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาไทย และที่ ก.พ. รับรองแล้ว
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
รหัสวิชา 207 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศิลป์(อิเล็กทรอนิกส์)/อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมโทรคมนาคม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้าสื่อสาร) และที่ ก.พ. รับรองแล้ว
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
รหัสวิชา 211 สาขาวิชาช่างก่องสร้างและโยธา
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาก่อสร้างและโยธา และที่ ก.พ. รับรองแล้ว
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
สถานที่ปฏิบัติงาน  :  ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 5 - 11 สิงหาคม 2559 โดยผู้สมัครสามารถติดตามประกาศการรับสมัคร ณ ป้ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก และทางเว็บไซต์ www.sk.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก

เปิดสอบ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก               
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก           
สถานที่สอบ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก               
ประกาศผลสอบ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก             
รายงานตัว  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก          
ติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก     


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Office of the Vocational Education Commission) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ท ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)  อัตราว่าง : จำนวน 8 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)  อัตราว่าง : จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)  อัตราว่าง : จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)  อัตราว่าง : จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)  อัตราว่าง : จำนวน 1 อัตรา
    • สถานที่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร


  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ท  https://vec.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานะใบผ่าน ก ก.พ. : ไม่ต้องผ่าน ก ก.พ.

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

44 อัตรา

วุฒิที่เปิดรับสมัคร

ป.ตรี

ช่องทางการเปิดรับสมัคร

ด้วยตนเอง
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพอาชีวศึกษานครปฐม)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคพัทยา)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

วันเวลาสถานที่รับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพนครนายก)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู (วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- ทักษะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร

- สมรรถนะ
ตามประกาศรับสมัคร
วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศรับสมัคร
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559


ชื่อตำแหน่ง : ยกเลิกประกาศรับสมัครฯ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามรายละเอียดที่แนบมา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามรายละเอียดที่แนบมา
วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
ตามรายละเอียดที่แนบมา
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบมา

- ทักษะ
ตามรายละเอียดที่แนบมา
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบมา

- สมรรถนะ
ตามรายละเอียดที่แนบมา
วิธีการประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบมา
เกณฑ์การประเมิน : ตามรายละเอียดที่แนบมา
เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

วันเวลาสถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


เปิดสอบ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
สถานที่สอบ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา          
ประกาศผลสอบ   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        
รายงานตัว  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  http://www.vec.go.th/